webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
22/jan/2022
Shvat 20, 5782

Sign in with Facebook

Shiron - Músicas

Chag Purim

(Festa de Purim)

Chag Purim, Chag Purim
Chag gadol laieladim
Ma'assechot, raashanim, shirim verikudim
Hava narisha, rash, rash, rash
Hava narisha, rash, rash, rash
Hava narisha, rash, rash, rash

Hava narisha, rash, rash, rash
Ba raashanim
Arquivo MIDI: chagpur.mid