webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
24/fev/2024
Adar I 15, 5784

Shiron - Músicas

Or Shivat HayamimOr alai ve'or alecha
Or al hayoshvim itanu kan
Or beshtei einai vekan bishtei einecha
Ve'al artzi zorech or lavan

Or kanus pitom yofi'a
Zohar halevanah ve'esh hachamah
Vechi'dvash nigar lalev hacham yagi'a

El mechilot hanefesh hahomah

PIZMON

Yachad kan im shir katan
Kol kulanu kmo achim krovim

Ya'ale im shir halel
Or shivat yameinu hatovim

Ner shabat vechag aleinu
Ner haneshamah vener livrachah

Ner hazikaron dome'a kmo eineinu
Ba'aretz hasmeichah vehabochah

Ner hadlik vener hadliki
Bo'i na’ale nerot rabim

Keshehachvir achshav lavetech at tasmiki
Mul or shivat yameinu hatovim

PIZMON