webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
23/fev/2024
Adar I 14, 5784

Shiron - Músicas

DivaYesh isha
Gdola mehachaim
Yesh hoshim sheyesh rak la
Yesh ksamim
Veyesh yamim kashim
Ubama shehe kula shela
Lamalhachim Diva he imperia
Al habama Diva he hysteria
Vehe kula
Shir ahava

Diva naria
Diva Victoria
Afrodita
Viva la Diva
Viva Victoria
Cleopatra

Yesh nashim
Dmaot shel hachaim
Hen issou tfila
Lelo milim
Lamalhachim Diva he imperia
Al habama Diva he hysteria
Vehe kula
Shir ahava

Diva naria
Diva Victoria
Afrodita
Viva la Diva
Viva Victoria
Cleopatra
Cantor: Dana International