webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
28/jul/2021
Av 19, 5781

Sign in with Facebook

Shiron - Músicas

Yerushalaim Shel Zahav

(Jerusalém de Ouro)

Avir harim tsalul kaiain
Vereach oranim
Nisa beruach ha'arbaim
Im kol pa'amonim

Uvtardemat ilan vaeven
Shvuia bachalomá
Hair asher badad ioshevet
Uvelibá chomá

Pizmon
Yerushalaim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lecol shiraich
Ani kinor

Chazarnu el borot hamaim
Lashuk velakikar
Shofar kore behar habait
Bair ha'atiká

Uvamearot asher ba'sela
Alfei shmashot zorchot
Nashuv nered el iam hamelach
Bederech Yericho

Pizmon

Ach bevo'e haiom lashir lach
Velach likshor ktarim
Katonti mitzeir banaich
Umeacharon hameshorerim

Ki shmech tsorev et hasfataim
Kineshikat saraf
Im eshcachech Yerushalaim
Asher culá zahav

Pizmon
Arquivo MIDI: yrshlzhv.mid