webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
24/fev/2024
Adar I 15, 5784

Shiron - Músicas

NadnediBemercaz hama'agal hi rokedet levada
Kshe hagvarim machauh kapaim et chusheha hi ibda
Bossem mipirchei yasmin im zeata notef
Matach caved shel mabatim et gufa shotef
Et gufa shotef...

PIZMON

Nadnedi, nadnedi lilfanim uleachor
Nadnedi, nadnedi et gufech hashachor
Nadnedi, nadnedi lilfanim uleachor
Nadnedi, nadnedi et yofyech hashachor

K'mo hishtalet aleha shed, hi tarid chasrat shlita
Soretet ha'avir veet shadeha mavlita
Hagvarim holmim batof, dam nigar im zeatam
Hem cholmim eich hi halayla, tevale bemitatam
Tevale bemitatam...

PIZMON

Hi mebita be’eneihem veroah shebishvilam
Neure hem hagvul shelifnei sof haolam
Leat leat chalomotea mitnaptzim k'mo gal
Hi meabedet alumea bemercaz hama’agal
Bemercaz hama'agal...