webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
24/fev/2024
Adar I 15, 5784

Shiron - Músicas

Shalom Lach YaldonetShalom shalom lach moledet
Karev hineni ba
Lichvod iom hauledet
Assiti li messibá
Nassati latiul
Od olamot lirot
Acharei shekvar iatzati
Kama she kashe lindod

PIZMON (2x):
Tchelet shamaim mikan u mi kan
Shalom lach moledet
Hashir shelach muchan

Kissei avir biruni
Be boker choref cham
Knafaim shechikuni
Achshav harei hem sham
Me al chofei iaveshet
Ani iodea she
Achshav alai lagueshet
Lirot ma hitgashem

PIZMON

Im mizvada veieled
Le eretz hanissim
Taalucha overet
Kulanu mechapsim
Tikchu oti habaita
Nimas li badrachim

Umemalmel et tfilati
Od iagur zeev im keves
Venamer iarbutz im gdi
Ach beinataim al tozi'i
Et iadech mikaf iadi