webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
14/out/2019
Tishrei 15, 5780

Sign in with Facebook

Shiron - Músicas

Veshuv Itchem

Veshuv itchem
netze lirot baor
veshuv itchem
nirkod et kol halaila
ki aleichem
ratzinu lachazor

veshuv itchem
im erev nitorer
veshuv itchem nismach kulanu yachad
ul'shirchem nashuv pizmon chozer

veshuv itchem (2)
veshalom aleichem v'aleinu al kulanu
veshuv itchem (2)
anachnu shelachem v'chol hashirim shelanu