webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
24/fev/2024
Adar I 15, 5784

Shiron - Músicas

Korim Lanu LalechetShuv roim bakvishim mitzadeinu
Umagbir hatarmil tiltulav

Shuv haemek nifras letzideinu
Veharechev nissah mealav

Ach ashrei shetzaad umadeinu
Veiachal lishneihem bereglav


PIZMON
Ki tzchok pirchei habar
Kvar mitgagel bamidronot

Venassu hagshamim vehashalechet
Ve'elef mizmorim bemeimiot ubagronot

Korim, korim lanu lalechet

Shuv keaz kabirim hem hamaim

Hagmuim bessitrei chanaiot
Shuv kaaz meshagim et haain

Hadshaim beimkei geaiot
Ki pi sheva artzi niflaah hi

Hamoded et iofiah bifssiot

PIZMON


Shuv gam negba portzu gam galila
Kol tzivot haaviv pirchachim

Shuv tmimut horakea hikchila
Vechachevre ovrim badrachim

Vechazrim al hazemer chalila
Ve olchim, ve olchim, ve olchim

PIZMON